Akadálymentesítő eszköz

Szövegméret növelése
Szövegméret csökkentése
Nagy kontraszt
Negatív kontraszt
Olvasó vonal
Alaphelyzet

EFOP-3.3.4-17-2017-00025

A Berettyó Kulturális Központ pályázatot nyújtott be az EFOP-3.3.4-17 „Bodorka NépmesePont – Játsszunk mesét Biharban!” című konstrukcióban, mely projektjavaslat az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2018.02.07-i döntése alapján 79.999.027 Ft támogatásban részesült. 2018.04.06-án hatályba lépett a támogatási szerződés, 2018. április 01-jén megkezdődött a projekt megvalósítási időszaka.

A projekt alapadatai

A projekt címe: „Bodorka NépmesePont – Játsszunk mesét Biharban!”
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.4-17-2017-00025
Kedvezményezett: Berettyó Kulturális Központ
Támogatási összeg: 79.999.027 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A projekt kezdő dátuma: 2018.04.01.
A projekt tervezett záró dátuma: 2021. 03.31.
A projekt megvalósítás időszaka: 36 hónap

A Bodorka NépmesePont – Játsszunk mesét Biharban! című program megvalósításának céljai

A térségben található intézmények a néptánc, zene és a vizuális művészetekben való jártasság fejlesztésével próbálja erősíteni a gyerekek önkifejezésének azon képességét, mely révén fejlődik önismeretük, nyitottságuk és érdeklődésük a világ felé, gazdagodik kapcsolatrendszerük, könnyebben igazodnak el a világ dolgaiban.

A Berettyó Kulturális Központ a NépmesePont létrehozásával a néptánc és a népzene mellett- a népmesékkel kapcsolatos programokkal szeretné erősíteni a közösségi összetartozást, hiszen a népmese olyan egyéni és közösségi identitásteremtő funkcióval is bír, ami a szóbeliségből faladóan az emberek között közvetlen kapcsolatot képes teremteni. Egészen kisgyermekkortól kezdve fontos az anyanyelv elsajátításának segítése, amely különösen vonatkozik a roma származású gyerekekre.

A tervezett projekt célja a hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás, a népmese magas szintű erkölcsének megismertetése a hallgatósággal, a megvalósított programokon keresztül bővíteni a Berettyó Kulturális Központ informális és nem formális szolgáltatási kínálatát.

A NépmesePont létrehozásával támogatást kíván nyújtani a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak az iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztésben, ismeret- és tudásgyarapításban.

A tervezett projekten keresztül elérni kívánt részcélok

 • Berettyó Kulturális Központ és az Együttműködő nevelési- intézmények közötti partnerség erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően.
 • A magyar és európai népmesével és népmesemondással kapcsolatos ismeretek átadása.
 • A magyar és európai népmesével és népmesemondással kapcsolatos ismeretek átadása.
 • A köznevelésben résztvevő tanulók tudásának és készségeinek, illetve anyanyelvi kompetenciájának fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

Népmesekincs feldolgozáshoz és gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó célok

 • A népmese és a szóbeli mesemondás népszerűsítése.
 • Más országok, emberek kulturális életének, értékeinek megismerése. Hagyományok ápolása.
 • A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően.
 • A köznevelés esélyteremtő szerepének a javítása.

Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó célok

 • A hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális szolgáltatási kínálatába.
 • Olyan tartalmas program biztosítása a gyerekeknek, melynek segítségével intellektuális, empatikus, problémamegoldó és manuális készségük fejleszthető.
 • A népköltészetben megtestesülő értékek, hagyományok közvetítése.
 • A résztvevők életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozása és fejlesztése, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, türelem, a megértés, az elfogadás.
 • A résztvevők erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása,közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése.
 • A népmese és szóbeli mesemondás népszerűsítése. Az ismeretek, élmények, tapasztalatok összegzése, összefűzése, az alkotó tevékenység fejlesztése.

Szakmai megvalósítók (pedagógusok, önkéntesek és kulturális intézmények szakemberei) részére szervezett programokhoz kapcsolódó célok

 • A kompetenciafejlesztés lehetőségeinek megismerése és beépítése a mindennapi gyakorlatba.
 • Magyar népköltészeti alkotások megismertetése, a népköltészetben megtestesülő értékek, hagyományok közvetítése.
 • Alapvető erkölcsi, esztétikai fogalmak, kategóriák kialakítási módjának megismertetése.
 • A népmesék tanulságának felhasználása a nevelés során.
 • A magyar és európai népmesével és népmesemondással kapcsolatos ismeretek átadása.

Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó célok

 • A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése.
 • A népmese és szóbeli mesemondás népszerűsítése.
 • A projekt során felhalmozott ismeretek, képi és hangzó anyagok felhasználásának, megismerésének megteremtése.

A NépmesePont létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó célok

 • A nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztésének támogatása, ismeret- és tudásgyarapítás a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés által.

Foglalkozás típusok

 • meseillusztrációs rajzpályázat
 • mesetáncház
 • kompetenciafejlesztő tábor
 • meghívott híres mesemondók mesélnek
 • klub, műhelyfoglalkozás
 • élőszavas mesemondás
 • művészeti alkotóműhely
 • népmesemondó verseny
 • meseíró verseny
 • kulturális óra
 • szakmai műhely
 • népmesegyűjtés
Infoblokk

Bodorka Népesepont - Berettyóújfalu

- Imprersszium